Druhy pojištění

Pokud si nejste jisti, jaký druh pojištění potřebujete, využijte přehled pojištění na této stránce.

Úrazové pojištění

Kryje rizika úrazu a následků úrazu. Při jejich kalkulaci vždy bereme v potaz především dopad na výši příjmu klienta.

Zdravotní pojištění

Kryje rizika vzniku onemocnění klienta, a to jak krátkodobého, tak dlouhodobého.

Životní pojištění

Výrazem životní pojištění se někdy souhrnně označuje pojištění úrazové, zdravotní, na dožití, pro případ smrti a případně další druhy spojené určitým přímým způsobem s životem klienta. V užším slova smyslu pak životní pojištění označuje právě pojištění pro případ smrti nebo dožití nějakého věku.

Rizikové životní pojištění

Toto životní pojištění neobsahuje žádnou spořicí složku a kryje pouze riziko smrti. Pojišťovna plní v případě úmrtí klienta.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je kombinací pojištění pro případ úmrtí/dožití s rezervotvornou nebo, chcete-li, spořicí složkou. Toto pojištění tedy jednak kryje riziko smrti klienta a jednak funguje jako spořicí produkt. Míra zhodnocení není nijak ovlivněna klientem a je určena technickou úrokovou mírou pojišťovny (a tedy jejím hospodařením se svěřenými prostředky). Pojišťovna garantuje výši částky, kterou klient v případě plnění obdrží. Investiční riziko zde tedy nese pojišťovna.

Flexibilní životní pojištění

Flexibilní životní pojištění umožňuje zcela individuální nastavení všech parametrů pojistky. Je možné ho sjednávat pro více osob (např. celou rodinu) a pro všechny typy rizik (nemoc, úraz, invalidita, smrt, dožití).

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je obdobou kapitálového životního pojištění. Výše plnění je zde však závislá na hodnotě investiční složky. Investiční riziko zde nese klient, nikoliv pojišťovna.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je variantou životního pojištění, u něhož je minimalizována riziková část a je naopak sjednáváno za účelem spoření/tvorby rezerv pro výplatu renty v budoucnu.

Cestovní pojištění

Pojištění osob při cestách do zahraničí. Zpravidla spojuje životní pojištění a ochranu majetku, případně právní ochranu.

Pojištění občanské odpovědnosti

Toto pojištění kryje rizika spojená s běžným životem a škodami způsobenými klientem jiným subjektům. Typická rizika krytá pojištěním občanské odpovědnosti jsou například různá poškození cizí věci, ať už díky nedbalosti, nebo vlivu náhody.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti chrání poskytovatele odborných činností a jejich klienty před případnými, byť neúmyslnými chybami nebo selháním. Pojištění je určeno pro odborné profese (lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, soudní znalce, daňové poradce, účetní, auditory, pojišťovací zprostředkovatele, samostatné likvidátory pojistných událostí, likvidátory, architekty, projektanty a další).

Pojištění odpovědnosti při podnikání

Pojištění odpovědnosti při podnikání je nezbytnou součástí pojistné ochrany firem. Zabraňuje nepříjemným (a v krajních případech až likvidačním) dopadům vzniklým v důsledku podnikatelské činnosti. Toto pojištění kryje různá rizika: od výrobních vad přes ublížení na zdraví (zaměstnancům) až po např. náklady právního zastoupení.

Pojištění individuální rizik

Povinná nebo dobrovolná pojištění rizik pro různé obory podnikatelských činností. Např. u zemědělských pojištění se často budou krýt rizika živelních pohrom. U cestovních kanceláří je zase velmi známé povinné pojištění proti úpadku kryjící náklady na návrat klientů ze zahraničních destinací.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je typem pojištění motorového vozidla, které kryje škody způsobené např. na automobilu vlastním zaviněním.

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem motorového vozidla nebo téže zkráceně povinné ručení je zákonným pojištěním chránícím především účastníky silničního provozu, jejichž majetek je ohrožen v důsledku dopravních nehod. Může se jednat jak o řidiče, tak také o majitele dopravních infrastruktur.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti v důsledku různých havárií nebo živelních pohrom. Jako součást pojištění mohou být kryty jak samotné součásti domácnosti (např. podlahy), tak soubory movitých věcí (elektronika).

Pojištění nemovitého majetku

Pojištění nemovitostí kryje především rizika spojená s přírodními živly. Sjednávat je lze jak pro rodinné, tak pro firemní nemovitosti.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany se často sjednává jako doplňkové pojištění k cestovnímu, havarijnímu nebo podnikatelskému pojištění. V důsledku pojistných událostí vznikají často náklady na právní zastoupení klientů – právě tyto jsou z pojištění právní ochrany hrazeny.